Магистерская работа: “Информационное обеспечение проектирования пересечений в разных уровнях”. Развязка для Bionic Hill


0

Збільшення випуску автомобілів приводить до підвищення інтенсив-ності руху та збільшення завантаження вулиць та доріг. Характерно, що темпи зростання інтенсивності руху значно випереджають темпи зростання протяжності вулично-дорожньої мережі. У зв’язку з цим погіршуються умови руху, збільшується число дорожньо-транспортних пригод, зростають втрати часу, знижується ефективність роботи магістралей. В таких умовах особливої актуальності набуває проблема вдосконалення вулично-дорожньої мережі.

Вимогам руху найкращим чином відповідають перетини в різних рівнях. Тому для покращення та оптимізації функціонування вулично-дорожньої мережі потрібно систематизувати етапи будівництва, системати-зувати принципи отримання вихідних даних та їх аналіз. Також потрібно покращити методи проектування, застосовуючи проектування перетинів в різних рівнях у САПР.

1

Мета і задачі дослідження

Мета – розроблення методичних рекомендацій на проектування перетинів міських магістральних вулиць в різних рівнях.
Для досягнення вказаної мети необхідно вирішити такі задачі дослідження:
1. Дослідження етапів проектування перетинів в різних рівнях на стадії містобудівної документації.
2. Розроблення методичних рекомендацій на проектування перетинів в різних рівнях.
3. Розроблення методичних рекомендацій на збір та аналіз вихідних даних.
4. Розроблення методичних рекомендацій на проектування перетину в різних рівнях у САПР AutoCad Civil 3d.
5. Моделювання руху транспорту та пішоходів на перетині в різних рівнях.
6. Візуалізація перетину в різних рівнях у ПЗ Autodesk 3D’s Max Design.

Об’єкт дослідження

Вулично-дорожня мережа, перетин міських магістральних вулиць в різних рівнях.

Предмет дослідження

Інформаційне забезпечення проектування перетинів міських магістральних вулиць в різних рівнях.

Містобудування (містобудівна діяльність) – це цілеспрямована діяльність державних органів, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій, громадян, об’єднань громадян по створенню та підтриманню повноцінного життєвого середовища, яка включає прогнозування розвитку населених пунктів і територій, планування, забудову та інше вико-ристання територій, проектування, будівництво об’єктів містобудування, спорудження інших об’єктів, реконструкцію історичних населених пунктів при збереженні традиційного характеру середовища, реставрацію та реабілітацію об’єктів культурної спадщини, створення інженерної та транспортної інфраструктури. [2, стаття 1]

Головними напрямами містобудівної діяльності є:

– планування, забудова та інше використання територій;
– розробка і реалізація містобудівної документації та інвестиційних програм розвитку населених пунктів і територій;
– визначення територій, вибір, вилучення (викуп) і надання земель для містобудівних потреб;
– здійснення архітектурної діяльності;
– розміщення будівництва житлово-цивільних, виробничих та інших об’єктів, формування містобудівних ансамблів і ландшафтних комплексів, зон відпочинку та оздоровлення населення;
– створення соціальної, інженерної і транспортної інфраструктур територій та населених пунктів;
– створення та ведення містобудівних кадастрів населених пунктів;
– захист життєвого та природного середовища від шкідливого впливу техногенних і соціально-побутових факторів, небезпечних природних явищ;
– збереження пам’яток культурної спадщини;
– розвиток національних і культурних традицій в архітектурі і містобудуванні;
– забезпечення високих архітектурно-планувальних, функціональних і конструктивних якостей об’єктів містобудування,формування і реконструкція містобудівних ансамблів, кварталів, районів і ландшафтних комплексів, зон відпочинку та природних лікувальних ресурсів;
– розробка правових актів, державних стандартів, норм і правил, пов’язаних з містобудуванням;
– контроль за дотриманням містобудівного законодавства;
– підготовка кадрів для містобудування, підвищення їх кваліфікації;
– ліцензування певних видів господарської діяльності у будівництві в порядку, встановленому законодавством. [2, стаття 2]

Етапи

2

 1. Концепція генплана
 2. Генплан
 3. Комплексна схема транспорту
 4. Детальній план території
 5. Містобудівні умови та обмеження
 6. Технічний проект на будівництво
 7. Робочі креслення на будівництво

Основні етапи проектування перетину в різних рівнях:

3

Збір та аналіз вихідних даних для проектування:

4

AutoCAD Civil 3D – програма, що базується на платформі AutoCAD і призначена для землевпорядників, проектувальників генпланів, проектувальників лінійних споруд. Ключовою особливістю програми є інтелектуальна зв’язок між об’єктами, що дозволяє динамічно оновлювати всі зв’язані об’єкти при внесенні змін до результати вишуканість або проектні рішення.

Завдяки таким можливостям, як передача польових даних, розрахунки та автоматизоване креслення, інструменти AutoCAD Civil 3D оптимізує всі процеси, пов’язані з будівництвом інженерних споруд. AutoCAD Civil 3D об’єднує весь цикл проектних робіт: від геодезичних до зведення об’єкта.

Все починалося з системи AutoCAD і наданих нею можливостей наносити різнорідну інформацію про об’єкти проектування і виконувати гра-фічні обчислення. Потім з’явилися численні розробки на його основі, орієнтовані на вирішення спеціалізованих завдань.

Першопроходьцями були геодезисти, картографи та інженери, які проектували цивільні та промислові об’єкти.
Термін цивільне (“цивільний” в дослівному перекладі з англійської) трактується як “невійськова”. Насправді, громадянської – галузь проектування і розробок, пов’язаних з наземними та підземними елементами незалежно від їх галузевої приналежності.

Першою реалізацією на основі AutoCAD, що вирішувала широке коло завдань, є AutoCAD Land Desktop. Цю розробку можна вважати початком лінійки вертикальних програмних продуктів.

Інвестування в AutoCAD Land Desktop логічно призвело до виникнення нового продукту. Ним став AutoCAD Civil 3D, при розробці якого увага приділялася не тільки функціональності, але і методичній підтримці, а також створенню спільноти фахівців, для яких продукт став “рідним”.

Після адаптації AutoCAD Civil 3D під стандарти проектування країн пострадянського простору він став одним з основних, а часом і єдиним за-собом, що забезпечує вирішення завдань проектувальників, геодезистів, картографів, землевпорядників, розробників генпланів, шляховиків, фахів-ців з ландшафтного дизайну, викладачів і студентів вузів та багатьох інших фахівців.

AutoCAD Civil 3D включає AutoCAD Map 3D – повнофункціональну сучасну геоінформаційну систему, що підтримує різні формати просторових даних, супутникові та аерофотознімки, системи координат і проекції, зв’язку з СУБД (включаючи промислові типу Oracle), що володіє потужними засобами підготовки та редагування інформації.
Продукт пройшов сертифікацію на відповідність вітчизняним нормам проектування, що підтверджено документально.

5

6

7

PTV Vision ® – це пакет програмного забезпечення з планування транспортних потоків та організації дорожнього руху. Він включає в себе: PTV VISUM – комплексне транспортне планування і прогнозування для міст та регіонів; PTV VISSIM – імітаційне моделювання транспортної ситуації на перетинах магістралей і перегонах. Беззаперечною гідністю даного про-грамного забезпечення, є складна і достовірна модель, яка лежить в основі його роботи. У моделюванні на мікрорівні PTV VISSIM закладена психо-фізична модель Відеманна, яка максимально точно відтворює характер руху транспортного потоку. Отриманню кількісних показників передує створення транспортної моделі розглянутого об’єкта. Відкалібрувавши та перевіривши точність останньої, проектувальник може отримати будь-який з показників роботи транспортного потоку. У даному конкретному випадку, вона дозволяє оцінити режим руху на кільцевому перетині.

Програмне забезпечення VISSIM дає можливість визначити граничне навантаження, яке може сприймати вузол, що визначається найбільш кри-тичною в цьому відношенні ділянкою. Для кільцевого перетину  – це лінія переплетення.
Вихідними даними для моделювання в програмі VISSIM слугують існуючі геометричні розміри кільцевого перетину, структура транспортного потоку, інтенсивність руху транспорту та розподіл її по напрямкам руху, швидкість різних типів транспортних засобів. Всі дані були отримані шляхом натурних обстежень.

Шляхом моделювання було визначено основні показники, які характеризують вузол, а саме:

 1. Інтенсивність транспорту та пішоходів
 2. Швидкість транспорту та пішоходів
 3. Щільність транспортного потоку
 4. Час затримки транспортного потоку
 5. Кількість викидів на вузлі

8

Висновки:

1. Для покращення та оптимізації функціонування вулично-дорожньої мережі потрібно систематизувати етапи будівництва, систематизувати принципи отримання вихідних даних та їх аналіз. Також потрібно покращити методи проектування, застосовуючи проектування перетинів в різних рівнях у САПР.

2. Архітектура AutoCAD Civil 3D забезпечує наявність у кожного об’єкта, наприклад, траси або ділянки, стандартного набору атрибутів і зв’язків з іншими об’єктами. Такі об’єкти можна назвати “інтелектуальними”, маючи на увазі під цим те, що вони автоматично і передбачуваним чином реагують на зміну пов’язаних об’єктів. У результаті цього не доводиться витрачати час на перенесення вне-сених до проекту поправок в інші поверхні, траси, профілі, перетину, мітки, таблиці та інші об’єкти. Монотонна робота по переміщенні і заміні міток зникає.

3. Об’єктна модель, покладена в основу AutoCAD Civil 3D, дозволяє помітно підвищити ефективність процесу інженерного проектування. У даній моделі зміна одного об’єкта може впливати на пов’язані об’єкти, а стилі об’єктів можуть управляти багатьма аспектами зовнішнього вигляду і поведінки об’єктів.

4. Використання сучасного програмного забезпечення, а саме програми VISSIM відкриває нові можливості в проектуванні перетинів міських магістральних вулиць. В її основі лежить складна математична модель, що враховує безліч факторів і показує роботу перетину, максимально наближену до реальних умов.

9

10

Об авторе:

Дмитрий Нагоша

Дмитрий Нагоша
Дата рождения: 14.04.1992.

Моя цель: работа в солидной компании, получение практических навыков в высокопрофессиональном коллективе.

Образование: 2013-2014, Киевский национальный университет строительства и архитектуры, специальность: Строительство.

Диплом: Магистр, 06.14 защита диплома. 2009-2013, Киевский национальный университет строительства и архитектуры. Специальность: Строительство. Диплом: Бакалавр с отличием.

Работа в программных продуктах:

• AutoCAD 14 – свободно
• AutoCAD Civil 14 – средний уровень
• ArchiCAD – начинающий уровень
• 3ds Max – начинающий уровень
• MSOffice – свободно

Ответственный, быстро обучаюсь, коммуникабельный, староста группы, стремлюсь сосредотачиваться на главном, без вредных привычек.
Контактный телефон: (063) 616-76-88
e-mail: dimanagosha@gmail.com

One thought on “Магистерская работа: “Информационное обеспечение проектирования пересечений в разных уровнях”. Развязка для Bionic Hill

 1. Хорошая работа.
  Вот только не стоит ли моделировать после выбора искусственного сооружения?

Напишіть відгук

Заповніть поля нижче або авторизуйтесь клікнувши по іконці

Лого WordPress.com

Ви коментуєте, використовуючи свій обліковий запис WordPress.com. Log Out /  Змінити )

Facebook photo

Ви коментуєте, використовуючи свій обліковий запис Facebook. Log Out /  Змінити )

З’єднання з %s

Цей сайт використовує Akismet для зменшення спаму. Дізнайтеся, як обробляються ваші дані коментарів.